Op 32 scholen een ITK maatje

Inmiddels loopt het project 3,5 jaar. Een interessante mix van scholen. We zien dat steeds meer scholen die voorheen nooit met een NT2 leerling te maken hadden, zich nu aangemeld hebben. Zo langzamerhand lijken er nog maar weinig scholen in Haarlem eo te zijn die geen meertalige leerlingen in huis hebben.

De ITK maatjes die het eerst gestart zijn in augustus en december 2019 zijn afgestudeerd. Zij houden hun kennis up to date tijdens de verschillende netwerkbijeenkomsten. 
De groepen die in april en augustus 2020 zijn gestart, zijn druk bezig om de kennis die ze hebben opgedaan te verspreiden op hun school. Er worden beleidsplannen geschreven, stappenplannen gemaakt en praktische kwaliteitskaarten worden ingezet. Alles om ervoor te zorgen dat er geen (NT2) leerling meer tussen wal en schip valt.

Wat we proberen is dat de beginsituatie van de kinderen al vóór de start op de nieuwe school bekend is. Er vindt een goede warme overdracht plaats van ITK naar basisschool en waar nodig en mogelijk wordt er een programma op maat gemaakt. De leerling draait niet met alle vakken mee met de groep, maar krijgt aanpassingen op sommige vakgebieden. Op het moment dat er getoetst gaat worden krijgt de leerling toetsen op eigen niveau en niet standaard op groepsniveau. Een kind immers dat bij uitstroom van de ITK een M4 III score heeft op begrijpend lezen kan geen toets maken op M6 niveau. Het ITK maatje speelt een rol in dit alles. Zij bekijkt samen met de leerkracht wat er nodig is en na de toetsen analyseren ze, samen met de IB-er, of er voortgang is en hoe het programma vormgegeven moet worden in de periode erna.

Een uitdaging is het voor de leerkrachten die ermee te maken hebben om een en ander te organiseren in de klas. Er zijn immers nog veel meer kinderen die hulp nodig hebben! Toch zien we stapje voor stapje mogelijkheden en kansen verschijnen waardoor kinderen toch sprongen in de leerstof blijven maken. Uiteindelijk komen ze dan wel uit op het niveau dat bij hen past.

Ander nieuws

Geslaagd

Weer een groep heeft het ITK maatjesproject met succes afgesloten! Dit verdient een mooie bos bloemen en een certificaat.

Project VO

Yes! We gaan uitbreiden richting het voortgezet onderwjis. Er zijn drie grote VO scholen in onze regio die graag gezamenlijk willen onderzoeken hoe we de meerjarige nieuwkomers beter kunnen ondersteunen.

Update VO

Van januari tot maart gaan we de kennis van de BN’ers vergroten d.m.v. workshops. Onder andere over cultuurverschillen en oudercommunicatie. En heel gaaf op één school gaan we tijdens een studiedag samen met de BN’er een workshop geven aan mentoren.